رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خلاصه گرامر سال دوم دبیرستان
#1
آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان ياگرامر اين درس درباره ماضي بعيد (گذشته كامل) مي باشد. به اين زمان، در انگليسي past perfect tense گفته مي شود زمان ماضي بعيد براي عملي به كار برده مي شود كه در گذشته قبل از عملديگري انجام شده است. مثلاً من قبل از اينكه به رختخواب روم يك ساندويچ خورده بودم. (هر دو عمل رفتن به رختخواب و خوردن ساندويچ در گذشته انجام شده است ولي خوردنساندويچ قبل از رفتن به رختخواب صورت گرفته است) فرمول اين زمان به صورت had +ppمي باشد. يعني از فعل had به اضافه قسمت سوم فعل، براي فعل ماضي بعيد استفاده مي كنيم.
I had eaten a sandwich before I went to bed
 
براي سؤالي اين زمان از فعلكمكي had‌ استفاده مي كنيم
 
Had you eaten a sandwich before you went to bed؟
 
براي منفي اين زمان از فعلكمكي had not ‌ استفاده مي كنيم.
I had not eaten a sandwich befor I went to bed
 
فعل گذشتهكامل در چه مواردي به كار مي رود؟ الف) هر گاه در جمله مركب، حرفاضافه before( قبل از) يا after( بعد از) همراه يك فعل گذشته ساده وجودداشته باشد،از فعل گذشته كامل استفاده مي شود. مانند :
She had turned off the T.v before she wenttobed
 
She ate her lunch after she had washed her hands
 
هر گاه در جمله قيدbefor(قبلاً) و يا previously (قبلاً) وجود داشته باشد، فعل به صورت گذشته كامل بهكار مي رود. مانند :
I had seen this film before I had cleaned this room previously
هر گاه در جمله مركب by the time‌(وقتي كه ) همراه فعل گذشته سادهوجود داشته باشد، زمان گذشته كامل كاربرد دارد. مانند :
I had cleaned this room by the time you arrived
هر گاه در جمله مركب، as soon as‌ (به محض اينكه) همراه فعل گذشتهساده وجود داشته باشد، گذشته كامل كاربرد دارد . مانند :
I went to visit her as soon as I had known she was ill
 
هر گاه در جمله مركب already‌ (قبلاً) همراه فعل گذشته ساده وجود داشته باشد فعل گذشته كامل به كار ميرود. He had already learned English when he went to England
 
او وقتي كه به انگليس رفت تقريباً انگليسي را يادگرفته بود. توضيح آنكه كلمه already معمولاً had, ppمي آيد.
 
از قيد زمان و حرف اضافه ( مدتزمان+ for) نيز همراه فعل ماضي بعيد استفاده مي شود. I hadn’t been in Tehran for six months when I arrived
 
گاهي هيچ يك از مطالبي كه در بالا گفته شد، درجمله ديده نمي شود و ما از معني جمله متوجه مي شويم كه در گذشته عملي قبل از عملديگر انجام شده است و بايد فعل گذشته كامل به كار ببريم.
آموزش گرامر درس دوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبانيا گرامر اين درس درباره كاربرد Any, No در جملات انگليسي مي باشد. همچنين در ايندرس با ضماير ملكي آشنا مي شويد. anyبه معناي (هيچ مقدار – هيچ تعداد) در جملات منفي يا سؤالي انگليسي بهكار مي رود. (كاربرد any در حالت منفي)
I have not any friends in this city Have you any friends in this city?
noبه معناي (هيچ مقدار – هيچ تعداد) در جملات مثبت بر سر اسم مي آيد و حالت منفي به جمله ميدهد.
I have no friends in this city
همانطور كه ملاحظه مي كنيد any , no معناي يكساني در اين درس دارند. هر دو no , any بر سر اسم ميآيند. any , no هم بر سراسامي قابل شمارش مي آيند و هم بر سر اسامي غيرقابل شمارش مي آيند.
I have nt any money today I havent no money today I haven t any books here I haven t no books here
كلمه some به معناي (مقداري – تعدادي) در جمله هاي مثبت به كار مي رود. Some بر سر همه اسم هاي قابل شمارش وغيرقابل شمارش و همچنين اسم هاي مفرد و جمع مي تواند بيايد. اكنون به چند مثال ديگرتوجه كنيد.
Is there any sugar in your cup? Yes, there is some sugar in my cup Are there any cars in the street? Yes, there are some cars in the street Is there any water in the glass? No, there isn’t any water in the glass Are there any students in the class? No,there are no students in the class
آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان ايندرس درباره ضماير و قيدهاي موصولي (Relative prononuns) مي باشد كه در زير به شرحآن مي پردازيم. كلمات who (چه كسي) ، whom‌(چه كسي را) ، which( كدام) ،whose( مال چه كسي) هر گاه در اول جمله بيايند،سؤال مي سازند مانند :
Who is your teacher? Whom do you see in this picture? Which chanel are watching? Whose car is it ?
اما هنگامي كه اين كلمات در ميان جمله مي آيند،نقش يك اتصال دهنده را دارند و ضمير موصولي ناميده مي شوند، زيرا اتصال دهنده فاعلبه فعل يا فاعل به مفعول يا چيزي به انسان هستند. به مثال هاي زير توجهكنيد:
The girl who won the game is my sister I have eaten the cake which you made for me I am doing the test which my teacher gave me
به جاي قيدهاي موصولي which , whom, who مي توان از حرف ربط that به معناي (كه) استفادهكرد. هر گاه ضماير موصولي، نقشمفعولي داشته باشند، يعني در جمله پس از آنها فاعل داشته باشيم، مي توانيم ضميرموصولي را حذف كنيم و جمله معني و گرامر صحيح است. مانند :
The shirt (which / that)you bought was very expensive The shirt you bought was very expensive
ملاحظه مي كنيد كه پس از ضمير موصولي، فاعلداريم بنابراين مي توانيم ضمير موصولي را حذف كنيم.
آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی دوم دبیرستان در بخش دستور زبان اين درس ابتدا دوموضوع گرامري خوانده شده در گذشته را يادآوري مي كنيم. سپسدرباره رابطه دو فعل پشت سر هم در جمله انگليسي و درباره توصيف كننده هاي اسمي (اسامي مركب) مطالبي را بيان مي كنيم.
در جمله انگليسي پس از فعل كمكييا مُدال ، فعل اصلي به صورت «مصدر بدون to» مي آيد. مانند :
 
I should clean my room tonight Shecan speak English well He must go to school today
همانطور كه در مثالهاي بالا مي بينيد حتياگر فاعل سوم شخص مفرد باشد باز هم فعل هيچ دنباله اي نمي گيرد و به صورت «مصدربدون to» است. حرف ربط that به معناي (كه) يك اتصال دهندهاست كه مي تواند در جمله انگليسي به دنبال فاعل و فعل جمله اول بيايد و جمله دوم رابه جمله اول متصل كند. حرف that را مي توان حذف كرد و معناي جمله و گرامر آن صحيحاست.
I knew (that) you had passed the test She thinks (that) they will come tomorrow I think (that) Betty knows the address
 
هر گاه افعال زير در جمله بيايند، فعل ديگري كه پسازآنها مي آيد بايد به صورت «مصدر بدون to» باشد.
1) want = خواستن 2) decide = تصميم گرفتن 3) plan = تصميم داشتن 4) wish = آرزو كردن 5) ask =پرسيدن 6) tell = گفتن 7) promise = قول دادن 8) forget =فراموش كردن 9) invite =دعوت كردن 10)mean = معني دادن - منظور داشتن
11) learn =آموختن 12) try = سعي كردن 13) continue =ادامه دادن 14) intend = قصد داشتن 15) like = دوست داشتن 16) force =مجبور كردن 17) Permit =اجازه دادن 18) allow = اجازه دادن 19) agree = موافقت كردن 20) expect =توقع داشتن
 
21) hope =اميدواربودن 22) choose =انتخاب كردن 23) prefer =ترجيح دادن 24) seem = به نظر رسيدن 25) advise =توصيهكردن 26) order = دستور دادن 27) refuse = خودداري كردن 28) beg =تمنا كردن
 
 
اكنون به چند مثال توجهكنيد
I want to go to bed early tonight She was planning to travel to Paris I forget to study physics last night I prefer to stay here tonight have decided to fix the car by myself
 
در قسمت دوم گرامر اين درس كاربرد اسامي مركب توضيحداده شده است. اسم مركب از دو كلمه تشكيل مي شود كه يك اسم ، اسم ديگر را توصيف ياتعريف مي كند، مانند:
She is a chemistry teacher I like spring flowers They are night workers
 
در مثال هاي بالا كلمه هاي chemistry ، spring و night اسمهاي اول هستند كه اسم هاي دوم يعني teacher, flowers , workers را توصيفمي كنند. بنابراين اسم اولي، اسم دومي را توصيف مي كند و براي آن كار يكصفترا انجام مي دهد. اين اسم صفت گونه هميشه «مفرد» است اما اسم دوم ممكن است مفرد ياجمع باشد. در اسامي مركب، اسم صفت گونه (اسم اول) اسم دومرااز جهت ساختار، موقعيت مكاني، موقعيت زماني يا شيء توصيف مي كند . مانند :
A stone bridge A mountain plant A night class A shoe store
آموزش گرامر درس پنجم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان يا گرامر اين درسدرباره كاربرد حرف تعريف the در انگليسي و سؤالاتي است كه با كلمات who, what ساختهمي شوند. هر گاه اسمي براي شنوندهآشنا (معين) باشد درجمله انگليسي بر سر آن از حرف تعريف the استفاده مي شود مانند :
Give me the bag please
كه در اينجا كيف براي شنونده آشنا است يعنيشنونده مي داند كه منظور گوينده كدام كيف است.
 
I saw the boy yesterday
شنونده مي داند كه كدام پسر مورد بحثاست.
I saw a boy yesterday
شنونده نمي داند كه كدام پسر موردبحث است. حرف تعريف the همچنين قبل از صفات عالي، قبلازاسامي اجرام آسماني ، قبل از نام آسمان و فضا، قبل از نام اقيانوس ها و درياها ورودخانه ها و خليج ها و سلسله كوهها نيز به كار مي رود. حرفتعريف the در موارد زير نيز به كار مي رود: قبل از دو اسم كه مضاف و مضاف اليه واقع شوند مانند :
The legs of the table
قبل از اسمي كه بيانگر طبقهاي باشد مانند :
The students
قبل از صفت كه معرف يك طبقهباشد مانند :
The young
قبل از اسامي كتبمذهبي
The Koran
هر گاه اسم در نظر شنونده ناآشنا باشد، بر سر آناز حرف تعريف a يا an استفاده مي شود.
A man /An egg
حرف تعريف a را معمولاً به عنوان عدد «يك» بر سراسم به كار نمي بريم و اگر منظور بيان كردن رقم و عدد باشد از كلمه one استفاده ميشود. aفقط براي بيان ناآشنايي به كار مي رود. كلمه who بهمعناي (چه كسي) كلمه و قيد استفهامي است كه جانشين نام انسان است و بر سر جمله قرارمي گيرد مانند :
Ali helps me who helps me?
پس از كلمه who (چه كسي) به فعل كمكي نيازي نيستو اگر فعل كمكي بياوريم مانند : چه كسي (واقعاً) به من كمك مي كند؟
whodoes help me ?
حالت فشار و تأكيد در جمله به وجود مي آيد. مثلاً در مثال بالا گوينده تأكيد و اصرار مي كند كه بداند چه كسي به او كمك مي كند. اكنون به يك مثال ديگر توجه كنيد : علي ديشب اينجا ماند .
Ali stayed here last night Whostayed here last night? Who did stay here last night?
كلمه what به معناي (چه چيزي) نيز بر سرجمله قرار مي گيرد و جمله سؤالي مي شود. در اينجا هم نيازي به فعل كمكي نيست زيراكلمه what نايب فاعل مي شود و اگر فعل كمكي بياوريم در اين صورت جمله غلط نيست اماحالت اصرار و تأكيد به جمله داده مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد:
What grows in Iran? What does grow in Iran? What does she do in the office? What is she doing there?
آموزش گرامر درس ششم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستور زبان يا گرامر اين درس از دوقسمت تشكيل شده است. بخش اول آن راجع به If clause (جمله شرطي) است و بخش دوم آندرباره ضماير تأكيدي و انعكاسي به نامself pronounsمي باشد كه در زير شرح داده ميشوند.
جمله شرطي جمله اي است كه از دوقسمت تشكيل شده است: قسمت شرط كه كلمه if به معناي (اگر) در آن است. و قسمت ديگر كهجواب شرط است، كامل كننده مفهوم جمله شرطي مي باشد.
If you study hard ,you will pass the exam
اگر قسمت شرط اول بيايد و پس از آن جواب شرطبيايد بين آنها بايد حتماً كاما قرار بگيرد. اما اگر اول جواب شرط بيايد و پس از آنقسمت شرط بيايد نيازي به كاما نيست. از لحاظ گرامري و ازلحاظ معني هر دو حالت صحيحاست.
If you study hard, you will pass the exam You will pass the exam if you study hard
جمله شرطي در انگليسي سهنوع است، شما در اين درس با جمله شرطي نوع اول آشنا مي شويد. فرمول شرطي نوع اول بهصورت زير است : If + فاعل + زمان حال ساده …..+ فاعل+ زمان آينده ….. طبق فرمول بالا زمان قسمت شرط جمله شرطي نوع اول «زمان حالساده» و جواب شرط «آينده ساده» مي باشد، مانند :
If I see him, I will tell him the truth If she comes late , I will punish her I will go to see my friend if I finish my homework soon You will get there in time if you take a taxi
جمله شرطي با قسمت «جوابشرطي» آن سؤالي مي شود مانند :
Will you get there in time if you take a taxi? If you see him, will you tell him the truth?
ضماير تأكيد و انعكاسي درانگليسي به شرح زير هستند:
my self             ourselves
yourself              yourselves
herself
himself            themselves
itself
اگر اين ضماير در جمله بلافاصله بعد از فاعل يامفعول بدون حرف اضافه اي به كار روند، «تأكيدي» هستند مانند :
sheherself went to school yesterday I cleaned the room myself yesterday I bought it itself from the store
اما اگر اين ضمايردر جمله بلافاصله بعد از فعل اصلي و ياهمراه با يكي از حروفto,by,forپس از مفعول جمله بيايند «انعكاسي» هستند زيرا عملفاعل روي خودش انجام مي شود مانند :
I hurt myself She made some tea for herself I fixed the car by myself
 
آموزش گرامر درس هفتم زبان انگلیسی دوم دبیرستان دستورزبان يا گرامر اين درس درباره جمله شرطي نوع دوم است كه در زير به شرح آن ميپردازيم: در درس قبل با جمله شرطي نوعاول آشنا شديد و ياد گرفتيد كه جمله شرطي از دو قسمت تشكيل مي شود. قسمت اول «قسمتشرط» نام دارد كه كلمه If به معناي «اگر» در آن است و قسمت دوم «جواب شرط» است كهمعناي جمله شرطي را كامل مي كند. مانند:
If you study hard, you will pass the exam
در شرطي نوع اول فعل قسمت شرط «حال ساده» و فعلقسمت جواب شرط «آينده ساده» مي باشد شرطي نوع اولواقعي و امكان پذيراست. در شرطي نوع دوم فعل قسمت شرط «گذشته ساده» و فعل قسمت جواب شرط «آينده ساده در گذشته» است . مانند :
If you studied hard, you would pass the exam
شرطي نوع دومغيرواقعي و محتملاست. شرطي نوع اول و دوم را با قسمت «جواب شرط» سؤالي مي كنيم. (قسمت شرطي هرگز سؤالي نمي شود) مانند :
Where would you work if you were a professer?
پس فرمول شرطي نوع دوم به صورتزير است
If + فاعل+ زمان گذشته ساده ….. +فاعل + زمان اينده در گذشته + …. If you were here, I would cook dinner for you If I were a doctor, I would cure these sick people I would be very happy if you were here If I were you, I would work in this company 

سئو , سئو سایت , سئو چیست , کتاب آموزش سئو , رپورتاژ آگهی
پاسخ }
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان